کلیه تجهیزات این شرکت شامل نصب رایگان در محل مورد نظر مشتریان محترم می باشد.